jordiespuny - sounds

« back

Veure el meu CV »

------------------------------

Veure mapa de gravacions de camp »

------------------------------

Exemples recents:

Lo bosc imaginari 3 - maig 2017

Lo bosc imaginari 2 - maig 2017

Feedback.2.3 - abril 2017

Ambient d'espera - maig 2015

Impro 03 - 2015

Recording grains 09 - 2015

Sound effects 08 - 2015

Live 09 and others things - 2015

------------------------------

Algunes experiències sonores anteriors estan publicades a SoundCloud

------------------------------

Altres micro-experiències amb so:

Distorsió i control de Supercollider amb TouchOSC: Modular OSC and MIDI control surface for iPhone / iPod Touch / iPad.

Impros "echo99" 1 i 2. 06/2014. [+]

	SynthDef(\echo99,{ arg freq=50,freq1=500,out=0,delay=0.01,decay=0.5,gate=0,amp=0.1;
		var snd,snd1,env, distort;
		snd = SinOsc.ar(freq);
		env = EnvGen.ar(Env.adsr(0.05,0.1,0.5,3),gate);
		distort = LFNoise0.ar(freq1); // provar amb LFNoise1 i 2
		snd = snd / (1.05 - distort);
		snd1 = CombC.ar(snd,1,delay,decay);
		snd1 = CombC.ar(snd1*env*amp,5,0.8,10);
		Out.ar(out,Pan2.ar(snd1,0));
	}).add;
			

1. Buffers, filtres i interacció. Sons generats a partir de petites mostres d'àudio gravat, modificant el sentit i la velocitat de reproducció. Alguns paràmetres es modifiquen a temps real amb la posició del mouse.

Impro Git_1. 04/2014. [+]

	SynthDef(\git2, {arg out=0,buf,amp=1,start=0,end,rate=1,freq=1;
		var snd,ptr;
		ptr = LFNoise1.ar(freq*MouseX.kr(0.5,10)).range(start,end);
		snd = BufRd.ar(1,buf,ptr);
		snd = snd * SinOsc.ar(5);
		snd = RHPF.ar(snd,MouseY.kr(100,1000),0.05);
		snd = FreeVerb.ar(snd,0.2,0.8,0);
		Out.ar(out,Pan2.ar(snd*amp,0));
	}).add;

			

2. Síntesis additiva. Sons generats a partir de la suma d'ones sinusoidals de diverses freqüències i amplituds, del tipus a1*sin(f1)+a2*sin(f2)+...+an*sin(fn)

Sin_2. 04/2014 (inclou modulació de fase). [+]

	SynthDef(\sin2, { arg freq=300,inc=10;
		var amp = 0.01 * AmpComp.ir(freq.max(50)) * 0.5;
		a = Mix.ar(SinOsc.ar([freq,freq+inc,freq+(2*inc),freq+(3*inc)],2pi*sin(freq/10)));
		a = CombC.ar(a,2,1.5,10);
		a = GVerb.ar(a,50,10,mul:0.5) * amp;
		OffsetOut.ar(0,Pan2.ar(a,0));
	}).add;

	Task({

		var freq = 300;
		var inc = 0;
		var snd = Synth(\sin2,[\freq,freq,\inc,0]);
		var i=0;

		loop {
			snd.set(\freq,freq,\inc,inc);
			0.08.rand.wait;
			inc = 5 * sin(i) * sin(2*i);
			if ((i%2pi)>=6.2, {freq=100+600.rand;});
			i = i + 0.1;
		}

	}).play;
			

Pic_1. 03/2014. [+]

	SynthDef(\Pic_1,{
		arg freq = 220, delay = 0.2, size=1, pan=0, dur = 100;
		a = {SinOsc.ar([freq*2,freq*1.5,freq],0,Decay2.ar(Dust.ar(1),0.01,0.4)*0.1).sum};
		b = {CombN.ar(a,1,delay,10)};
		c = {Klank.ar(`[[20*size,50*size,10*size],[0.2,0.3,0.4],[5,6,7]], b)};
		d = Pan2.ar(c,pan);
		d = d*Line.ar(1,0,dur,doneAction:2);
		Out.ar(0,d);

	}).add;
			

Impro A. Blade. 02/2014. [+]


	SynthDef(\Blade,{
		var env = EnvGen.ar(Env.perc(0.1,0.1));
		FreeSelf.kr(TDelay.kr(Done.kr(env),15));
		a = SinOsc.ar(200+Rand(600),0,0.5*env);
		c = CombC.ar(a,1,0.4,10);
		Out.ar(0,Pan2.ar(c,0));
	}).add;
			

Impro B. 2014. [+]

	(
	 z = {
		var n = 10;
		a = Mix.fill(n, { SinOsc.ar(500.rand + 500.0.rand, 0, 1 / n) });
		b = Mix.fill(n, { SinOsc.ar(100.rand + 100.0.rand, 0, 1 / n) });
		g = Mix.fill(n, { SinOsc.ar(50.rand + 50.0.rand, 0, 1 / n) });

		c = a+b+g;
		
		d = CombC.ar(c,1,0.2,5);

		e = Pan2.ar(EnvGen.ar(Env.perc(0.2.rand,2.0.rand),doneAction:2)*d,0);

	};

	Task({

		100.do({arg i;
			z.play();
			2.0.rand.wait;
			i.postln;
		});

	}).play;
	)
			

Composició \so33 i \so44. 2014. [+]

	SynthDef(\so44,{arg dur=20,atac=2;
		n = 10;
		b = Mix.arFill(n, { SinOsc.kr((500 + Rand(0,500)), 0, 1 / (n)) });
		c = Resonz.ar(b,Line.kr(150,1500,dur),0.02,4*EnvGen.ar(Env.perc(atac,dur-atac),doneAction:2));
		Out.ar(0,Pan2.ar(c,SinOsc.ar(8)));

	}).add;

	SynthDef(\so33,{arg dur=20,atac=2;
		n = 10;
		b = Mix.arFill(n, { SinOsc.kr((100 + Rand(0,100)), 0, 1 / (n)) });
		c = Resonz.ar(b,Line.kr(2000,5000,dur),0.01,8*EnvGen.ar(Env.perc(atac,dur-atac),doneAction:2));
		Out.ar(0,Pan2.ar(c,SinOsc.ar(4)));

	}).add;
			

Composició \instr77. 2014. [+]

	SynthDef(\instr77,{arg freqs=#[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9];
		var n = freqs.size.postln; 
		var sound = Mix.ar(SinOsc.kr(freqs,0,1/n));
		var env = EnvGen.ar(Env.perc(0.1,10),doneAction:2);
		Out.ar(0,Pan2.ar(sound*env,0));
	}).add;

	SynthDef(\instr77b,{arg freqs=#[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9];
		var n = freqs.size.postln; 
		var sound = Mix.ar(LFTri.ar(freqs,0,1/n));
		var env = EnvGen.ar(Env.perc(0.01,2,0.05,curve:-8),doneAction:2);
		Out.ar(0,Pan2.ar(sound*env,0));
	}).add;
			

3. Modulació. Sons generats a partir de la modulació d'una propietat del so, com per exemple la freqüència, la fase o l'amplitud.

Improvisació "i". Modulació de fase. 2014. [+]

	i = {arg oct=10;
		var freq = (200*oct).rand;
		n = 20;
		a = SinOsc.ar(freq/Array.series(n,1,0.2), SinOsc.ar(XLine.kr(300*oct, 500*oct, 5.0.rand), 0, pi), 1/Array.series(n,2,0.5)).sum;
		a = a + DelayC.ar(a,1,0.6.rand,0.5);
		c = EnvGen.ar(Env.perc(0.1,4.0.rand,curve:-4));
		FreeSelf.kr(TDelay.kr(Done.kr(c),10));
		d = FreeVerb.ar(c*a,0.6,0.8,0.1);
		d = d + DelayC.ar(d,1,0.7.rand,0.5);
		z = LPF.ar(d*(0.1+0.5.rand),15000);
		Pan2.ar(z,1.0.rand);
	};
			

Realitzat amb Supercollider. Supercollider és un llenguatge de programació per a la síntesi d'àudio en temps real i la composició algorítmica.